Hastas
Abhinayam
Bhedas
Nataraja
Paada
Repertoire
Basic terms
Costume
Measurement
 
samyuta hasta | asamyuta hasta

 

Shankha

Cakra

Pasha

Kilaka

Matsya

Kurma

Varaha

Garuda

Nagabandha

Khatva

Bherunda

 

    << previous